EnglishSlovak

Informácia o predĺžení aktivít projektu a zmene výšky finančného príspevku

  • Domov
  • Informácia o predĺžení aktivít projektu a zmene výšky finančného príspevku
09 nov
0

Vážení žiadatelia a spolupracujúce subjekty,

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje v súlade s Metodickým výkladom č.10, a tiež v súlade s ustanovením §58 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejnil zmenu vyzvania OP ĽZ NP 2018/4.2.1/03 pre národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Vyzvanie upravuje:

  • predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu a s tým súvisiace predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít projektu do 12/2021 pričom výkon opatrovateľskej služby bude podporovaný do 09/2021;
  • zmenu prílohy č.4 Podmienky oprávnenosti skupín výdavkov, ktorej podstatou je zvýšenie finančného príspevku na vytvorené pracovné miesto opatrovateľky z 570,-€/osoba na 750,-€/osoba pri plnom pracovnom úväzku a z 285,-€/osoba na 375,-€/osoba pri polovičnom pracovnom úväzku na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy.

Informácia pre poskytovateľov OS zapojených do projektu

Na základe vyššie uvedeného budeme v mesiaci november všetkým poskytovateľom opatrovateľskej služby, zapojeným do NP TOS zasielať Dodatok k Zmluve o spolupráci. Zaslaný Dodatok bude zohľadňovať navýšenie finančného príspevku a predĺženie oprávneného obdobia pre realizáciu aktivít s účinnosťou od 1.12.2020. Dodatky budú zasielané elektronicky na e-mail pre záväznú elektronickú komunikáciu.

Informácia pre žiadateľov o zapojenie sa do NP TOS

Na základe rozhodnutia IA MPSVR SR bude dňa 20.11.2020 uzavreté aktuálne vyhlásené Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby č. NP TOS/01/2020. Po tomto termíne už nebude možné v rámci tohto Oznámenia predkladať žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Zároveň však oznamujeme žiadateľom, že na webovom sídle https://www.nptos.gov.sk/category/oznamenia-sk/  zverejníme nové Oznámenie o možnosti zapojiť sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby č. NP TOS/02/2020 s plánovaným termínom zverejnenia 1.12.2020.

Prosím nezabudnite aj naďalej sledovať webovú stránku NP TOS, kde nájdete aktuálne platné usmernenia a postupy. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. Kontakty na projektový tím nájdete na https://www.nptos.gov.sk/kontakt/

Leave A Comment