EnglishSlovak

Kvalifikačné predpoklady opatrovateliek počas mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID 19

  • Domov
  • Kvalifikačné predpoklady opatrovateliek počas mimoriadnej situácie súvisiacej s COVID 19
02 jún
0

Usmernenie pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Dovoľte nám informovať Vás, že v súvislosti so schválením nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 116/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 dňa 07.05.2020 s účinnosťou od 08.05.2020, boli schválené opatrenia dotýkajúce sa aj opatrovateľskej služby. Na základe uvedeného bude počas trvania v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 platné nasledovné opatrenie:

Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa upravujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti opatrovateľky nasledovne:

(1) Opatrovateľ je v čase mimoriadnej situácie aj fyzická osoba, ktorá absolvovala zaškolenie na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 zákona, poskytnuté poskytovateľom tejto sociálnej služby prostredníctvom zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 84 ods. 8 zákona.

 (2) Vecný a časový rozsah zaškolenia určí poskytovateľ sociálnej služby v závislosti od úkonov, ktoré bude opatrovateľ podľa odseku 1 poskytovať.

Dôvodom pre prijatie navrhovanej zmeny je nárast počtu fyzických osôb, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe, ako aj pretrvávajúci a aktuálny nedostatok opatrovateliek z dôvodu čerpania PN, OČR, ako aj dočasné pozastavenie akreditovaných kurzov opatrovania, ktoré z objektívnych dôvodov nie je možné ukončiť.

Uvedené opatrenie ostáva v platnosti až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Oficiálne znenie nariadenia vlády je k dispozícii na linku https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/116/20200508

Leave A Comment