EnglishSlovak

Informácia o usmernení platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ

  • Domov
  • Informácia o usmernení platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ
14 jan
0

IA MPSVR SR  informuje, že dňa 11.01.2019 bolo na webovom sídle Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v sekcii fondov : https://www.employment.gov.sk/sk/esf/ zverejnená  informácia o vydaní Usmernenia platobnej jednotky k postupu odvodu výnosov a úrokov príjemcu NFP z prostriedkov EÚ riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje. Usmernenie je dostupné TU.

Zároveň si
Vás dovoľujeme upozorniť na to, že dané usmernenie vychádza z platného Systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, v zmysle
ktorého je prijímateľ povinný výnosy za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na
spolufinancovanie vzniknuté na osobitnom účte vedenom pre zálohové platby
odviesť do príjmov štátneho rozpočtu na príjmový účet platobnej jednotky
jedenkrát ročne. Odvod skutočných výnosov, t.j. po odpočítaní poplatku za
vedenie osobitného účtu prijímateľ potvrdí predložením výpisu z osobitného
účtu.

 

Leave A Comment