EnglishSlovak

Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2017

  • Domov
  • Oznámenie o ukončení rozpočtového roka 2017
09 nov
0

 

 V nadväznosti na metodické usmernenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 2/2009 – „Usmernenie k postupu
financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“
(aktualizácia č. 3.1) účinné od 27.10.2017, Vám Implementačná agentúra
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len
„SO“) oznamuje hraničné termíny pre podávanie žiadostí o platbu a vysporiadanie
finančných vzťahov a vrátenie finančných prostriedkov.

 Žiadosť o platbu

– žiadosti o platbu (priebežná platba a zúčtovanie
zálohovej platby) zo strany SO budú predložené na odbor platobnej jednotky
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „platobná
jednotka“) do 28.11.2017 do 16,00 hod.

– žiadosti o poskytnutie zálohovej platby budú zo
strany SO predložené na platobnú jednotku najneskôr do 05.12.2017 do 16,00 hod.

 

V súvislosti s vyššie uvedenými termínmi
stanovenými pre SO je potrebné vziať na vedomie, že proces spracovania
predložených žiadostí o platbu podlieha lehotám stanovených v Systéme
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.2., t.
j. 25 pracovných dní pre schvaľovanie priebežnej platby a zúčtovania zálohovej
platby, 10 pracovných dní pre schvaľovanie zálohovej platby. Vzhľadom na
uvedené je potrebné zo strany prijímateľov predložiť predmetné žiadosti o
platbu v čo najkratšom čase.

 

Vysporiadanie finančných vzťahov a vrátenie finančných
prostriedkov

– finančné prostriedky je potrebné vrátiť najneskôr do
1.12.2017, preto žiadame, aby prijímatelia dôsledne dodržiavali termíny pre
zasielanie finančných prostriedkov na účty platobnej jednotky (nezrovnalosti,
vratky, nezúčtovanej zálohovej platby, úroky a výnosy).

 

Ak sa platba neidentifikuje do 31.12.2017 finančné
prostriedky na konci rozpočtového roku prepadnú a stanú sa príjmom štátneho
rozpočtu SR.

 

Leave A Comment