EnglishSlovak

Výsledky posúdenia žiadostí o zmenu počtu zamestnancov  - terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov

  • Domov
  • Výsledky posúdenia žiadostí o zmenu počtu zamestnancov  – terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov
28 apr
0

Subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (kód ITMS 2014+: 312041A138) mali do  10. marca 2017 možnosť predložiť IA MPSVR SR žiadosť o zmenu počtu pozícií terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a terénnych pracovníkov (TP). Túto možnosť využilo 44 obcí. Jedna žiadosť bola zaslaná po stanovenom termíne a hodnotiaca komisia (ďalej aj ako „HK“) posudzovala 43 žiadostí.

Pri posúdení žiadostí hodnotiaca komisia zohľadňovala najmä:

  1. počet osôb, s ktorými TSP/TP pracujú na 1 TSP/TP a 1 mesiac výkonu terénnej sociálnej práce,
  2. počet intervencií na 1 TSP/TP na 1 mesiac výkonu terénnej sociálnej práce,
  3. zdôvodnenia zmeny počtu TSP/TP (príp. zmeny pozícií) zo strany zapojeného subjektu a
  4. stanovisko príslušného regionálneho koordinátora ku zmene počtu TSP/TP v lokalite žiadateľa.

 

Zoznam obcí, ktorých žiadosti boli schválené (v plnom alebo obmedzenom rozsahu):

Zapojený subjekt
TSP – zmluva
TP – zmluva
TSP – schválené navýšenie
TP – schválené navýšenie
TP na TSP schválený presun
TSP na TP schválený presun
TSP celkovo po schválení
TP celkovo po schválení
Obec Bajany 1 0 1 1 1
Obec Čirč 1 1 1 1 2
Mesto Dobšiná 1 3 1 0 2 3
Obec Egreš 1 1 1 2 0
Mesto Fiľakovo 2 2 1 1 3 3
Obec Gánovce 1 0 1 1 1
Obec Gemerský Jablonec 1 0 1 1 1
Mesto Handlová 2 2 1 2 3
Obec Hrnčiarske Zalužany 1 0 1 1 1
Mesto Hurbanovo 1 1 1 1 2
Obec Kendice 1 2 1 2 3 1
Obec Kojatice 1 1 1 2 0
Obec Laškovce 1 2 1  2 1
Obec Lemešany 1 2 1 2 2
Obec Lukov 1 1 1 1 2
Obec Marcelová 1 1 1 1 2
Obec Markovce 1 1 1 2 1
Mesto Nové Zámky 1 1 1 2 1
Obec Ozdín 1 0 1 1 1
Mesto Prešov 2 2 1 3 2
Obec Rankovce 1 2 1 2 1
Obec Rimavská Seč 2 2 1 1 3
Mesto Rožňava 2 2 1 3 1
Obec Ruská Nová Ves 1 1 1 2 0
Mesto Ružomberok 1 1 1 2 0
Obec Seňa 1 1 1 1 2
Obec Sirník 1 0 1 1 1
Mesto Svidník 1 2 1 1 2 2
Obec Terňa 1 1 1 2 0
Mesto Trnava 1 1 1 2 1
Obec Veľký Horeš 1 1 1 2 0
Obec Zacharovce 1 1 1 1 2
Mesto Žilina 1 0 2 3 0
Mesto Žiar nad Hronom 1 1 1 1 2 2

 

Obciam, ktorých žiadosti boli schválené, budú zaslané dodatky k Zmluve o spolupráci, ktoré reflektujú zmenu počtu pozícií TSP resp. TP.

Zoznam obcí, ktorých žiadosti neboli hodnotiacou komisiou schválené:

Blatné Remety, Breznica, Dravce, Hraň, Jelšava, Spišské Podhradie, Šamudovce, Valaliky, Veľký Blh, Vranov nad Topľou.

Obciam, ktorých žiadosti neboli schválené, budú zaslané listy informujúce o výsledku a dôvodoch zamietavého stanoviska.

Leave A Comment