EnglishSlovak

Výzva OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02: pokračuje schvaľovanie žiadostí o NFP v treťom kole

  • Domov
  • Výzva OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02: pokračuje schvaľovanie žiadostí o NFP v treťom kole
01 jan
0

Vzhľadom na časté otázky žiadateľov o možnostiach podávať žiadosti o NFP na podporu výkonu TSP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 Fond sociálneho rozvoja (FSR) informuje o stave predmetnej výzvy a o ďalšom procese podávania a schvaľovania žiadostí a využitia alokovaných prostriedkov k tejto výzve.

 

V súčasnosti prebieha odborné hodnotenie žiadostí podaných v rámci tretieho kola. O vyhlásení ďalšieho, štvrtého kola sa rozhodne na základe objemu voľných prostriedkov z alokácie, ktorý bude známy po ukončení hodnotiaceho a výberového procesu pre tretie kolo výzvy.

 

Celková alokácia pre výzvu OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 bola 8 037 000 EUR. V prvom kole bolo z 83 prijatých žiadostí schválených 66 v celkovom objeme 3 434 167,49 EUR. V súčasnosti prebieha uzatváranie zmlúv s úspešnými žiadateľmi v tomto kole. Zostávajúca alokácia do druhého kola bola 4 602 832,51 EUR.

 

V druhom kole bolo z celkového počtu 32 prijatých žiadostí o NFP schválených 20 v celkovom objeme finančných prostriedkov 999 403,69 EUR. Neprerozdelené finančné prostriedky v hodnote 3 603 428,82 EUR boli presunuté do tretieho kola, v ktorom v súčasnosti prebieha odborné hodnotenie.

 

O  prípadnom vyhlásení štvrtého kola predkladania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci  výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 bude FSR verejnosť informovať v najskoršom možnom termíne, ihneď po skončení schvaľovania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v treťom kole výzvy.

 

V mesiaci október 2011 FSR plánuje zverejnenie dvoch výziev v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (jednej pre územie Bratislavského samosprávneho kraja a druhej pre územie Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja). Výzvy budú zamerané na uľahčenie vstupu mladých dospelých do života, predovšetkým na zachovanie, obnovu alebo rozvoj ich schopností viesť samostatný život a na podporovanie ich integrácie do spoločnosti. FSR zároveň pripravuje dva národné projekty zamerané na budovanie a rozvoj komunitných centier a podporu terénnej sociálnej práce.

Leave A Comment