EnglishSlovak

Výberová komisia odporučila schváliť ďalšie žiadosti o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR - 2010/2.3/01

  • Domov
  • Výberová komisia odporučila schváliť ďalšie žiadosti o NFP v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01
01 jan
0

Výberová
komisia Fondu sociálneho rozvoja, ktorá sa konala dňa 27. júna 2011, na základe
vydania Výkladového stanoviska RO k uplatňovaniu hodnotiacich a výberových
kritérií a usmernenia Riadiaceho orgánu (RO) odporučila ministrovi práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schváliť žiadosti o nenávratný
finančný príspevok, predložené v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.3/01, ktoré
vyhoveli formálnym a odborným kritériám.

 

Pôvodne
odporučila výberová komisia, ktorá sa konala 07. apríla 2011 na schválenie 5
žiadostí o NFP. Na základe Výkladového stanoviska RO k uplatňovaniu
hodnotiacich a výberových kritérií opätovne zasadla Výberová komisia a v súlade
s výsledkami odborného hodnotenia odporučila na schválenie ďalších 7 žiadostí o
NFP.

 

Celkovo
odporučila výberová komisia Uznesením zo dňa 27. júna 2011 schváliť 12 žiadostí
o NFP.

Z celkového
počtu 76 prijatých žiadostí o NFP (z čoho bola 1 žiadosť o NFP vrátená
žiadateľovi na základe jeho žiadosti), 49 splnilo podmienky kontroly formálnej
správnosti a boli následne posunuté do procesu odborného hodnotenia.

Odborným
kritériám zo 49 žiadostí o NFP vyhovelo 12, ktoré výberová komisia odporučila
na schválenie v celkovej sume finančných prostriedkov vo výške 767 461,78 EUR.

 

Celková
alokácia na výzvu bola 2 500 000,- EUR. Výberová komisia navrhla, aby
neprerozdelené finančné prostriedky v sume 1 732 538,22 EUR, boli použité na
ďalšiu výzvu.

Leave A Comment