EnglishSlovak

OZNAM O VYČERPANÍ ALOKÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

  • Domov
  • OZNAM O VYČERPANÍ ALOKÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
01 jan
0

Vážení poskytovatelia opatrovateľskej služby,


oznamujeme Vám, že k 01.12.2014 sú všetky finančné
prostriedky, určené pre poskytovateľov opatrovateľskej služby na výkon
opatrovateľskej služby (transfery) v rámci národného projektu Podpora
opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“) zmluvne viazané a z toho dôvodu nie
je možné uzatvárať nové zmluvy o spolupráci  a ani navýšiť počty
opatrovateliek tým poskytovateľom opatrovateľskej služby, ktorí majú s IA ZaSI
uzatvorené zmluvy.

Podané  žiadosti o zapojenie sa do projektu NP POS a
žiadosti o navýšenie počtu opatrovateliek ostávajú v evidencii IA ZaSI. V
prípade navýšenia finančných prostriedkov, určených na úhradu transferov, budú
tieto žiadosti vybavené na princípe postupného spracovania prijatých žiadostí.

 

 

Schválil: Ing. Martin Ružička,

generálny riaditeľ
Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk

Leave A Comment